Säännöt

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n SÄÄNNÖT 
                                        

Hyväksytty kevätkokouksessa 24.03.2017; rekisteröity 28.04.2017. Sääntöjen kohdan 6. Hallitus, toisen luvun muutos hyväksytty ja korjatut säännöt annettu 17.05.2018
                                      

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä järjestöksi.
 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  

Järjestön tarkoituksena on toimia ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi sekä pitää yllä yhteistoimintaa alueensa eläkeläisyhdistysten kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö:

 • hankkii ja tuottaa tietoa eläkepoliittisista kysymyksistä,

 • välittää tietoa jäsenyhdistyksille,

 • tekee esityksiä ja aloitteita eläkeläisiä koskevissa asioissa ja seuraa niiden toteutumista

 • järjestää yhdessä jäsenyhdistysten kanssa kokouksia, koulutus-, kulttuuri-, luento-
  ja muita vastaavia tilaisuuksia,

 • voi hakea yhteisesti toiminta-avustusta niiden jäsenyhdistysten puolesta, jotka
  valtuuttavat järjestön hakemaan sitä

 • sekä hoitaa muut sääntöjensä sekä yhdistyslain määräämät tehtävät.

Toimintansa tukemiseksi järjestö voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä luvan saatuaan harjoittaa julkaisu-, radio- ja televisiotoimintaa.
 

3. Jäsenet

Järjestön jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, jota kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistykseksi, ja joka hyväksyy järjestön tarkoituksen ja säännöt. Järjestön kannattajajäsenenä voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö.  Kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta järjestön hallitus.
 

4. Jäsenyhdistyksen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla se järjestön kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, jos se on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kaksi vuotta, tai muuten jättää täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on järjestöön liittymällä sitoutunut.

Järjestöstä eroaminen tai erottaminen ei vapauta maksuvelvoitteista järjestölle.
 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsenyhdistyksiltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen molemmille jäsenryhmille päättää syyskokous.
 

6. Hallitus

Järjestön asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan järjestön puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja sekä 6 – 10 muuta varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus valitsee hallituksen varsinaisista jäsenistä viisijäsenisen työvaliokunnan asioiden valmistelua varten.  

Hallitus voi asettaa työryhmiä asioiden valmistelua varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

7. Järjestön nimen kirjoittaminen

Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Järjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa kirjallisena viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
 

9. Järjestön kokoukset

Järjestön sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Järjestön kokoukset pidetään hallituksen määräämässä paikassa.

Ylimääräinen kokous pidetään kun järjestön kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) järjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty järjestön hallitukselle.

Järjestön kokouksissa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Järjestön kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava järjestön kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla.
 

10. Syys- ja kevätkokous

Järjestön syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       kokouksen avaus,

2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
          kaksi ääntenlaskijaa,

3.       todetaan kokouksen päätösvaltaisuus,

4.       hyväksytään kokouksen esityslista,

5.       vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis- ja
​          jäsenmaksujen suuruus sekä mahdolliset palkkiot,

6.       päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,

7.       valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja
​          heidän henkilökohtaiset varajäsenensä,

8.       valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,

9.       päätetään yhdistyksen kokousten kutsumistapa,

10.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Järjestön kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       kokouksen avaus,

2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
​          tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

3.       todetaan kokouksen päätösvaltaisuus,

4.       hyväksytään kokouksen esityslista,

5.       esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto,

6.       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
​          hallitukselle,

7.       käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli järjestön jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian järjestön syys- tai kevätkokouksessa käsiteltäväksi, on yhdistyksen ilmoitettava siitä kirjallisesti järjestön hallitukselle vähintään kuusi viikkoa ennen syys- tai kevätkokousta.  
 

11. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä järjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
 

12. Järjestön purkaminen

Päätös järjestön purkamisesta on tehtävä kahdessa järjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava järjestön purkamisesta. Ensimmäisessä kokouksessa on tehtävä päätös toimenpiteistä, joilla varmistetaan järjestön varojen siirtäminen järjestön purkautuessa järjestön tarkoituksen mukaiseen tarkoitukseen.  

Järjestön purkaminen ja sen edellyttämät toimenpiteet vahvistetaan toisessa järjestön kokouksessa, joka on toteutettava ensimmäistä kokousta vastaavalla tavalla vähintään kuukauden ja enintään kahden kuukauden kuluessa ensimmäisestä purkamispäätöksen tehneestä kokouksesta.

 

 

Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n SÄÄNNÖT 
                                        

Hyväksytty kevätkokouksessa 24.03.2017; rekisteröity 28.04.2017. Sääntöjen kohdan 6. Hallitus, toisen luvun muutos hyväksytty ja korjatut säännöt annettu 17.05.2018
                                      

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä järjestöksi.
 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu  

Järjestön tarkoituksena on toimia ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi sekä pitää yllä yhteistoimintaa alueensa eläkeläisyhdistysten kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö:

 • hankkii ja tuottaa tietoa eläkepoliittisista kysymyksistä,

 • välittää tietoa jäsenyhdistyksille,

 • tekee esityksiä ja aloitteita eläkeläisiä koskevissa asioissa ja seuraa niiden toteutumista

 • järjestää yhdessä jäsenyhdistysten kanssa kokouksia, koulutus-, kulttuuri-, luento-
  ja muita vastaavia tilaisuuksia,

 • voi hakea yhteisesti toiminta-avustusta niiden jäsenyhdistysten puolesta, jotka
  valtuuttavat järjestön hakemaan sitä

 • sekä hoitaa muut sääntöjensä sekä yhdistyslain määräämät tehtävät.

Toimintansa tukemiseksi järjestö voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä luvan saatuaan harjoittaa julkaisu-, radio- ja televisiotoimintaa.
 

3. Jäsenet

Järjestön jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, jota kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistykseksi, ja joka hyväksyy järjestön tarkoituksen ja säännöt. Järjestön kannattajajäsenenä voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö.  Kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta järjestön hallitus.
 

4. Jäsenyhdistyksen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla se järjestön kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, jos se on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kaksi vuotta, tai muuten jättää täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on järjestöön liittymällä sitoutunut.

Järjestöstä eroaminen tai erottaminen ei vapauta maksuvelvoitteista järjestölle.
 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsenyhdistyksiltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen molemmille jäsenryhmille päättää syyskokous.
 

6. Hallitus

Järjestön asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan järjestön puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja sekä 6 – 10 muuta varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus valitsee hallituksen varsinaisista jäsenistä viisijäsenisen työvaliokunnan asioiden valmistelua varten.  

Hallitus voi asettaa työryhmiä asioiden valmistelua varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

7. Järjestön nimen kirjoittaminen

Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Järjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa kirjallisena viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
 

9. Järjestön kokoukset

Järjestön sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Järjestön kokoukset pidetään hallituksen määräämässä paikassa.

Ylimääräinen kokous pidetään kun järjestön kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) järjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty järjestön hallitukselle.

Järjestön kokouksissa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Järjestön kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava järjestön kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla.
 

10. Syys- ja kevätkokous

Järjestön syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       kokouksen avaus,

2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
          kaksi ääntenlaskijaa,

3.       todetaan kokouksen päätösvaltaisuus,

4.       hyväksytään kokouksen esityslista,

5.       vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis- ja
​          jäsenmaksujen suuruus sekä mahdolliset palkkiot,

6.       päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,

7.       valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja
​          heidän henkilökohtaiset varajäsenensä,

8.       valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,

9.       päätetään yhdistyksen kokousten kutsumistapa,

10.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Järjestön kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       kokouksen avaus,

2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
​          tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

3.       todetaan kokouksen päätösvaltaisuus,

4.       hyväksytään kokouksen esityslista,

5.       esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto,

6.       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
​          hallitukselle,

7.       käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli järjestön jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian järjestön syys- tai kevätkokouksessa käsiteltäväksi, on yhdistyksen ilmoitettava siitä kirjallisesti järjestön hallitukselle vähintään kuusi viikkoa ennen syys- tai kevätkokousta.  
 

11. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä järjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
 

12. Järjestön purkaminen

Päätös järjestön purkamisesta on tehtävä kahdessa järjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava järjestön purkamisesta. Ensimmäisessä kokouksessa on tehtävä päätös toimenpiteistä, joilla varmistetaan järjestön varojen siirtäminen järjestön purkautuessa järjestön tarkoituksen mukaiseen tarkoitukseen.  

Järjestön purkaminen ja sen edellyttämät toimenpiteet vahvistetaan toisessa järjestön kokouksessa, joka on toteutettava ensimmäistä kokousta vastaavalla tavalla vähintään kuukauden ja enintään kahden kuukauden kuluessa ensimmäisestä purkamispäätöksen tehneestä kokouksesta.